ورق سیاه

ورق سیاه

از پرکاربردترین و مهمترین محصولات فلزی در صنایع ساختمان سازی، می‌توان به ورق سیاه اشاره نمود. سهولت در برش و خم، انعطاف پذیری بالا، مقاومت در برابر خوردگی و استحکام بالا باعث محبوبیت این ورق در بین مصرف کنندگان شده است. قیمت روز ورق سیاه در سایت وستا سازه در دسترس می‌باشد.

قیمت ورق سیاه

نوع محصولکارخانهضخامتابعادقیمت واحدبنگاهمیزان خریدتوضیحات
ورق سیاه فولاد مبارکه2 میلرول 455000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه2 میل1*2475000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه2 میل1.25*2.5460000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه2 میلبرشی490000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه3 میلرول 1.25480000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه3 میلرول 1.5458000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه3 میل1.25*2.5485000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه3 میلبرشی490000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه4 میلرول 1.25448000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه4 میل1.5*6458000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه4 میلبرشی510000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه5 میلرول 470000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه5 میل1.5*6475000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه5 میلبرشی510000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه6 میلرول 485000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه6 میل1.5*6488000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه6 میلبرشی510000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه8 میلرول 480000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه8 میل1.5*6483000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه8 میلبرشی510000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه10 میلرول 470000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه10 میل1.5*6475000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه10 میلبرشی500000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه12 میل1.5*6465000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه12 میلبرشی500000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه15 میل1.5*6443000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه15 میلبرشی480000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه20 میل1.5*6443000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه20 میلبرشی480000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان15 میل1.25*6363000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان15 میل1.5*6408000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان15 میلبرشی400000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان20 میل1.25*6328000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان20 میل1.5*6338000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان20 میلبرشی370000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان25 میل1.25*6328000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان25 میل1.5*6338000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان25 میلبرشی370000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان30 میل1.25*6335000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان30 میل1.5*6338000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان30 میلبرشی380000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان35 میل1.25*طول328000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان35 میل1.5* طول338000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان35 میلبرشی380000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان40 میل1.25* طول328000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان40 میل1.5*طول338000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه کاویان40 میلبرشی380000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین8 میل2*12485000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین8 میل2*6485000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین8 میلبرشی510000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین10 میل2*12455000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین10 میل2*6455000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین10 میلبرشی500000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین12 میل2*12410000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین12 میل2*6410000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین12 میلبرشی450000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین15 میل2*12410000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین15 میل2*6410000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین15 میلبرشی450000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین20 میل2*12350000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین20 میل2*6350000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین20 میلبرشی400000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین25 میل2*12340000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین25 میل2*6340000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین25 میلبرشی400000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین30 میل2*12348000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین30 میل2*6348000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین30 میلبرشی400000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین35 میل2*12345000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین35 میل2*6345000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین35 میلبرشی400000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین40 میل2*12345000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین40 میل2*6345000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین40 میلبرشی400000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین45 میل 2*12330000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین45 میل 2*6330000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین45 میل برشی400000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین50 میل2*6340000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین50 میل2* طول340000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین50 میلبرشی380000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین60 میل2*6اهوازتناژتماس بگیرید
ورق سیاه A283اکسین60 میل2* طول355000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین60 میلبرشی400000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین70 میل2*6اهوازتناژتماس بگیرید
ورق سیاه A283اکسین70 میل2* طول350000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین70 میلبرشی400000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین80 میل2*6اهوازتناژتماس بگیرید
ورق سیاه A283اکسین80 میل2* طول360000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین80 میلبرشی430000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین90 میل2*6اهوازتناژتماس بگیرید
ورق سیاه A283اکسین90 میل2* طول360000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین90 میلبرشی430000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین100 میل2*6اهوازتناژتماس بگیرید
ورق سیاه A283اکسین100 میل2* طول360000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه A283اکسین100 میلبرشی430000اهوازتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه گیلان2 میلرول 407000گیلانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه گیلان2 میلبرشی450000گیلانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه گیلان2.5 میلرول گیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان2.5 میلبرشیگیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان3 میلرول 378000گیلانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه گیلان3 میلبرشی430000گیلانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه گیلان3.5 میلرول گیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان3.5 میلبرشیگیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان4 میلرول 355000گیلانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه گیلان4 میلبرشی400000گیلانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه گیلان4.5 میلرول گیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان4.5 میلبرشیگیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان6 میلرول گیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان6 میلبرشیگیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان8 میلرول گیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان8 میلبرشیگیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان10 میلرول 360000گیلانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه گیلان10 میلبرشی400000گیلانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه گیلان12 میلرول گیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان12 میلبرشیگیلانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه خرم آباد15 میل1.25*6359000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد15 میلبرشی380000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد20 میل1.5*6334000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد20 میل1.25*6324000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد20 میلبرشی360000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد25 میل1.5*6334000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد25 میل1.25*6324000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد25 میلبرشی360000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد30 میل1.5*6336000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد30 میل1.25*6326000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد30 میلبرشی380000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد35 میل1.25*6322000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد35 میلبرشی360000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد40 میل1.5*6332000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه خرم آباد40 میلبرشی360000خرم آبادتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه قطعات8 میل1.25*6455000تهرانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه قطعات8 میلبرشی480000تهرانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه قطعات10 میل1.25*6415000تهرانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه قطعات10 میلبرشی450000تهرانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه قطعات12 میل1.25*6359000تهرانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه قطعات12 میلبرشی430000تهرانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه قطعات15 میل1.25*6359000تهرانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه قطعات15 میلبرشی430000تهرانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه قطعات20 میل1.25*6تهرانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه قطعات20 میلبرشیتهرانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه قطعات25 میل1.25*6تهرانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه قطعات25 میلبرشیتهرانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا21*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا21.25*6429000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا21.5*6459000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا2.51*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا2.51.25*6429000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا2.51.5*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا31*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا31.25*6464000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا31.5*6439000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا41*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا41.25*6442000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا41.5*6476000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا51*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا51.25*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا51.5*6499000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا61*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا61.25*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا61.5*6494000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا81*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا81.25*6اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق سیاه فولا سبا81.5*6474000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا101.5*6464000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق سیاه فولا سبا121.5*6469000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید

ورق سیاه چیست؟

ورق سیاه طی فرآیند نورد گرم، تحت فشار و در دمایی بالاتر از 900 درجه سانتی گراد تولید می‌شود و ظاهری مات با جنسی خشن دارد. ورق سیاه در مقابل ورق رنگی، روغنی، گالوانیزه که با روش نورد سرد تولید شده‌اند قرار دارد.

این ورق دارای ضخامت 1 تا 100 میلی‌متر است. به منظور کاهش ضخامت، تختال با دو آلیاژ st52 و st37 پس از حرارت دیدن از غلتک‌های بزرگی عبور داده می‌شود که علاوه بر کاهش ضخامت، انعطاف‌پذیری و مقاومت آن افزایش می‌یابد.

عواملی چون جنس مواد اولیه و رعایت استاندارها بر روی قیمت ورق سیاه تاثیر گذار است. از این ورق در ساخت تابلوهای ترافیکی، ماشین‌آلات صنعتی، لوله‌های نفتی، مخازن و گاردریل، صنایع کشتی‌سازی، صنعت پتروشیمی، ساخت پروفیل و خودروسازی استفاده می‌گردد. همچنین ورق سیاه برای سرمایه‌گذاری و به دست آوردن سود نیز خرید و فروش می‌شود.

 انواع ورق سیاه

انواع ورق سیاه

ورق‌های سیاه به دو دسته فابریک و رول شده طبقه‌بندی می‌شوند:

ورق رول شده: این ورق به نام‌های کلاف یا کویل نیز شناخته می‌شود و دارای ضخامت بین 1/5 تا 15 میلی‌متر و عرض 1000 تا 1500 میلی‌متر است. هرچه ابعاد این ورق بیشتر باشد قیمت آن بالاتر است.
ورق سیاه فابریک: یا شیت در اندازه‌های متفاوتی تولید می‌شود. ابعاد ورق‌های فابریک ضخامت پایین معمولا 1 × 2 و 1.25 × 2.5 متر است و ابعاد ورق‌های با ضخامت بالاتر از 5 میلی‌متر با توجه به کارخانه تولید کننده 1×6 و 1.5× 6 و 2× 6 و 2× 12 متر می‌باشد.

انواع ورق سیاه عبارتند از:

قیمت ورق St37

قیمت ورق St52

قیمت ورق A283

کارخانه های تولید کننده ورق سیاه 

بزرگترین کارخانه تولید کننده ورق از نظر حجم تولید در کشور، کارخانه فولاد مبارکه اصفهان می باشد که ورق های با کیفیت از جنس St37 و St52 به صورت رول و یا ابعاد فابریک 1.5× 6 تولید می کند. لازم به ذکر است فولاد مبارکه اصفهان ورق های تا ضخامت 20 میلیمتر تولید می کند.

دومین کارخانه تولید کننده ورق در ایران کارخانه فولاد اکسین اهواز می باشد که ورق های با کیفیت از جنس A283 و St52 و A516 با ابعاد فابریک 2× 6 و 2× 12 متر به صورت روتین تولید می کند. این کارخانه در مرحله اول تنها ورق های با ضخامت بالاتر از 25 میلیمتر تولید نمود اما با گسترش فعالیت و برند سازی نام فولاد کاویان از سال 1382 ابعاد کوچک تر خود را با ابعاد 1.25× 6 و 1.5× 6 متر تولید می کند. دو کارخانه مذکور علیرغم فاصله زیاد از نظر حجم تولید، در کیفیت و قیمت رقابت تنگاتنگی با هم دارند. این ورق ها در بین صنایع مختلف کشور از محبوبیت ویژه ای برخوردارند و برند معتبری شناخته می شوند.

کارخانه های دیگر تولید کننده ورق سیاه کارخانه خرم آباد، کارخانه گیلان، کارخانه فولاد غرب و کارخانه سمنان می باشند که هر یک در تلاش برای تامین مواد اولیه مورد نیاز در صنعت و ساختمان کشور می باشند.

black sheet

از دیگر کارخانه های معروف در تولید ورق آهنی می توان به کارخانه فولاد گیلان، کارخانه خرم آباد، کارخانه فولاد غرب و سمنان اشاره نمود. لازم به ذکر است ورق های آهنی نوردی و قطعات جزو ارزان ترین ورق های بازار هستند که مناسب حوزه ساختمان می باشند.

 

برای محاسبه وزن ورق سیاه به صفحه محاسبه‌گر وزن ورق مراجعه کنید.

 

راهنمای خرید ورق سیاه

برای اطلاع از قیمت و خرید ورق سیاه با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید. و از مشاوره رایگان با کارشناسان مجرب وستاسازه بهره‌مند شوید.

886 11 11 0939

021-28426262

021-28427497

021-66632902

برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

ادامه مطلب
قوطی پروفیل آهنی

قوطی پروفیل آهنی

قوطی پروفیل آهنی یکی از پر کاربردترین مصالح در ساختمان سازی است که در دو نوع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. پروفیل آهنی مقطعی توخالی از جنس آهن ...
ادامه مطلب
سپری آهنی

سپری آهنی

سپری یا پروفیل T از مقاطع پر کاربرد در ساختمان سازی و صنعت میباشد که از دو قسمت اصلی بال و جان تشکیل شده است این دو قسمت طوری کنار ...
ادامه مطلب
گریتینگ

گریتینگ

گریتینگ (Grating) در لغت به معنای مشبک است و بعنوان یک سازه صنعتی در صنایع مختلف کاربرد دارد. این شبکه در دو نوع فلزی و غیر فلزی تولید می‌شود. گریتینگ ...