میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگردها اصولا به دو دسته ساده و آجدار تقسیم میشوند. نوع میلگرد ساده، فاقد آج است. و میلگرد آجدار به دلیل برجستگی‌هایی که بر روی میلگرد قرار دارد با این نام خوانده میشود. همچنین از لحاظ شکل ظاهری آج نیز با هم تفاوت دارند.

لیست قیمت میلگرد آجدار

نوع محصولکارخانهقطراستانداردوزن شاخه
12 متری
قیمت واحدمیزان خریدتوضیحات
میلگرد آجدارذوب آهن 8A34.74تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارذوب آهن 10A37.39تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارذوب آهن 12A310.66234000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارذوب آهن 14A314.52234000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارذوب آهن 16A318.96234000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارذوب آهن 18A324234000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارذوب آهن 20A329.64234000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارذوب آهن 22A335.76234000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارذوب آهن 25A346.2234000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارذوب آهن 28A357.96229000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارذوب آهن 32A375.72237000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس8A34.7تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس10A37268000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس12A310.5245000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس14A314.5240000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس16A319240000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس18A324240000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس20A329.5240000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس22A335240000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس25A344.5240000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس28A358240000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفولاد زاگرس32A375243000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر8A24.5255000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر10A27.5251000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر12A211251000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر14A314.5245000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر16A319245000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر18A323245000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر20A329245000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر22A335245000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر25A345245000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر28A358245000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارسیادن ابهر32A375تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارفایکو8A34.7تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارفایکو10A37.5تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارفایکو12A310.5231000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفایکو14A314222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفایکو16A318.4222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفایکو18A324222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفایکو20A329.5222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفایکو22A335222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفایکو25A346222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفایکو28A358222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارفایکو32A375222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور8A34.7تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور10A37.5242500تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور12A310.5238000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور14A314.5224000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور16A319224000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور18A324.2224000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور20A329.2224000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور22A336.2224000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور25A346.5224000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور28A358.1224000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارنیشابور32A375231500تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارمیانه8A34.5تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیانه10A37.5تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیانه12A310.5224000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارمیانه14A314.5221000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارمیانه16A314.5221000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارمیانه18A319221000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارمیانه20A324221000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارمیانه22A329.5221000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارمیانه25A336221000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارمیانه28A346.5221000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارمیانه32A375تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود8A34.7تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود10A37.5234000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود12A310.5232000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود14A314.5222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود16A319222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود18A324.5222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود20A330.8222000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود22A330225000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود25A336225000تناژ مشاوره رایگان بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود28A346تناژ تماس بگیرید
میلگرد آجدارشاهرود32A375تناژ تماس بگیرید

میلگرد آجدار چیست؟

میلگردها برای مقاومت کششی در بتن، مورد استفاده قرار میگیرند که ضعف بتن را جبران کنند. به همین جهت وقتی از میلگرد آجدار برای این امر استفاده میشود به علت داشتن برجستگی روی سطح میلگرد چسبندگی بیشتری با بتن پیدا می‌کند و مانع از بیرون کشیدن میلگرد از داخل بتن می‌شود. بنابراین آجدار کردن میلگرد باعث افزایش چسبندگی آن درون بتن خواهد شد.

از آنجا که قیمت میلگرد نقش مهمی در هزینه‌های یک پروژه‌ی ساختمانی دارد اطلاع از استاندارها، انواع و ویژگی‌های آن میتواند در انتخاب هر چه بیشتر محصول مورد نیاز مارا یاری کند.

از انواع میلگرد میتوان به میلگردهای A2، A3، A4 اشاره کرد.

ویژگی ها

میلگرد آجدار

– میلگردهای آجدار گروه A2 جزء میلگردهای غیر سخت به حساب می‌آیند.کم بودن کربن در ساختار این میلگرد قابلیت خم پذیری آن را افزایش میدهد، معمولاً از این محصول درساخت خاموت استفاده میشود. تنش تسلیم در میلگرد آجدار A2 برابر با 3000 و مقاومت نهایی کششی آن 5000 کیلوگرم در سانتی مترمربع است.

– میلگرد آجدار گروه A3 نیز مانند A2 جزو میلگردهای نیمه سخت است، آج های این میلگرد به صورت هفت و هشتی است و نسبت به گروه A2 مقاومت بیشتری دارد.

تنش تسلیم در این میلگرد 4000 و مقاومت نهایی کششی آن 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. علاوه بر متمایز بودن شکل آج‌ها، تفاوت میلگرد A2 و A3 در عملکرد و کاربرد آن‌ها نیز مشهود است به این صورت که میلگرد A2 انعطاف پذیرتر از A3 می‌باشد و جوشکاری روی هر دو گروه مجاز نیست.

– میلگرد آجدار A4 از دسته محصولات سخت بوده و شکل آج‌های آن به صورت مرکب است و شکل ظاهری آج‌ها موجب تمایز این میلگرد از سایر رده‌ها شده است. سازه‌های ساخته شده با این میلگرد سبک‌تر و مستحکم‌تر از گروه‌های دیگر است از این رو قیمت میلگرد A4 از گروههای A3 بالاتر است. بدیهی است که میزان عرضه میلگرد A4 کمتر از انواع دیگر است.

موارد مصرف و کاربرد میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

– بتن ریزی دیوارها

_ افزایش مقاومت بتن

_ تقویت فنداسیون

_ افزایش نیروی برشی

– بتن ریزی کف سازه

– بتن ریزی ستون ها

انواع سایز میلگردهای آجدار

میلگرد آجدار دارای مقادیر دقیقی در سایز و وزن است که همه آنها طبق استاندارد جهانی تولید و در بازار عرضه میشود. نحوه عرضه میلگرد در بازار بستگی به سایز آن دارد.

1- انواع میلگرد آجدار به صورت کلاف در سایزهای 5.5 الی 8 میلی متر

2- انواع میلگرد آجدار به صورت شاخه و بندیل در سایزهای 10 الی 40 میلی متر

 

برای محاسبه وزن میلگرد آجدار به صفحه محاسبه‌گر وزن میلگرد مراجعه کنید.

 

راهنمای خرید میلگرد آجدار

جهت استعلام قیمت به روز و خرید محصول با شماره‌های زیر در ارتباط باشید.

886 11 11 0939

021-28426262

021-28427497

021-66632902

برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

ادامه مطلب
قوطی پروفیل آهنی

قوطی پروفیل آهنی

قوطی پروفیل آهنی یکی از پر کاربردترین مصالح در ساختمان سازی است که در دو نوع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. پروفیل آهنی مقطعی توخالی از جنس آهن ...
ادامه مطلب
سپری آهنی

سپری آهنی

سپری یا پروفیل T از مقاطع پر کاربرد در ساختمان سازی و صنعت میباشد که از دو قسمت اصلی بال و جان تشکیل شده است این دو قسمت طوری کنار ...
ادامه مطلب
گریتینگ

گریتینگ

گریتینگ (Grating) در لغت به معنای مشبک است و بعنوان یک سازه صنعتی در صنایع مختلف کاربرد دارد. این شبکه در دو نوع فلزی و غیر فلزی تولید می‌شود. گریتینگ ...